CHRZEST ŚWIĘTY

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

Uroczysty chrzest w naszym kościele odprawiamy w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.00

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

A. Rodzice dziecka, którzy zawarli sakrament małżeństwa.

Do kancelarii parafialnej przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1.  Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
 2.  Odpis aktu małżeństwa.
 3.  Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.

B. Rodzice dziecka (lub matka samotnie wychowująca dziecko), którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa ze względu na trwającą przeszkodę kanoniczną jednej ze stron.

Do kancelarii parafialnej przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1.  Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
 2.  Odpis aktu związku cywilnego z USC.
 3.  Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.
 4.  Podpisują oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka w obecności księdza

C. Rodzice dziecka, którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa i nie ma przeszkód kanonicznych żadnej ze stron.

1. Ojciec i matka dziecka (razem) zgłaszają się na rozmowę duszpasterską z ks. Proboszczem.

2. Do kancelarii parafialnej przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

a) Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.

b) Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania

3.Podpisują razem z chrzestnymi w obecności księdza oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka

 

Przypominamy, że Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 • osoby niepraktykujące,
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.):

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:

 • gładzi grzechy,
 • daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
 • czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
 • daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?
Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).

Jak się chrzci?
Chrzci się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: "N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?
Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: "Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16). Powiedział też: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).

Dlaczego chrzest przyjmuje się tylko raz w życiu?
Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, "charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

Kto może chrzcić w razie konieczności?
W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Jaka jest rola rodziców chrzczących dzieci?
Rodzice przyjmują na siebie odpowiedzialność za wdrażanie dzieci w praktykę wiary i wychowanie ich do wypełniania Bożych przykazań przez miłość Boga i bliźniego, tak jak nas tego nauczał Chrystus. Rodzice wyraźnie wypowiadają to zobowiązanie podczas uroczystego celebrowania chrztu, kiedy publicznie proszą o chrzest dla swojego dziecka; po celebransie znaczą dziecko znakiem krzyża; wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary; trzymają zapaloną świecę; otrzymują błogosławieństwo ze specjalną modlitwą za ojców i matki. Jeżeli jedno z rodziców nie może złożyć wyznania wiary (na przykład dlatego, że nie jest katolikiem) może zachować milczenie.

Jaka jest rola rodziców chrzestnych?
Przy chrzcie dzieci rodzice chrzestni odgrywają rolę drugoplanową. Jeśli to konieczne mogą pomagać w duchowym wychowywaniu swojego chrzestnego dziecka. Rodzice chrzestni powinni być:

 1. dojrzali,
 2. wprowadzeni w życie chrześcijańskie (przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię),
 3. powinni należeć do Kościoła katolickiego.

Ochrzczony chrześcijanin wyznania innego niż katolickie może być świadkiem chrztu, pod warunkiem, że drugi rodzic chrzestny jest katolikiem.

Kiedy chrzcić dzieci?
Kościół katolicki zachęca rodziców do chrzczenia dzieci w ciągu pierwszych kilku tygodni po urodzeniu, powołując się na naukę Jezusa o zasadniczym znaczeniu chrztu. Jeżeli życie dziecka jest zagrożone, należy ochrzcić je natychmiast i może to zrobić każdy. Data chrztu może zależeć od stanu zdrowia matki, gdyż jej obecność na ceremonii jest bardzo ważna, i częściowo też data ta może zależeć od czasu potrzebnego rodzicom na przygotowanie się do przeżycia tego sakramentu. Jeżeli rodzice doświadczają jakichś trudności w związku ze swoją wiarą, pomocne może okazać się niewielkie przesunięcie terminu chrztu dziecka, który to czas może być wykorzystany na odnowienie wiary i życia chrześcijańskiego w rodzime.

Jak chrzci się dorosłych w Kościele katolickim?
W roku 1978 Kościół wprowadził na nowo "katechumenat" dla dorosłych pragnących przyjąć chrzest. Katechumen to ktoś, kto przez pewien czas przygotowuje się do chrztu. Przygotowania stają się intensywniejsze w okresie Wielkiego Postu. Chrzest połączony wówczas z bierzmowaniem i Eucharystią udzielany jest zazwyczaj w Wielkanoc.

Jak przyjmuje się do Kościoła katolickiego ochrzczonych chrześcijan innych wyznań?
Po odpowiednim przygotowaniu duchowym i doktrynalnym chrześcijanin innego wyznania przyjmowany jest do Kościoła katolickiego przez biskupa lub wyznaczonego przezeń prezbitera. W czasie stosownej ceremonii składa on wyznanie wiary. Chrzest nie może być powtórzony. Jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ważności wcześniejszego chrztu, dopuszczalne jest warunkowe powtórne przyjęcie sakramentu.

 

Obrzędy Chrztu Świętego

Obrzęd przyjęcia dzieci

Rodzice i chrzestni z dzieckiem gromadzą się w oznaczonym miejscu kościoła (najczęściej koło chrzcielnicy, w przedsionku, zakrystii

lub kaplicy). Kapłan pozdrawia obecnych, przypomina zebranym, że dziecko jest darem Boga, który chce je obdarzyć swoim życiem

łaski.

 

Celebrans: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice wymieniają imię: [N].

Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla [N].

Rodzice: O chrzest.
(
albo: o wiarę, o przyjęcie do Kościoła, o łaskę Chrystusa, o życie wieczne).

Celebrans: Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice: Tak albo: Jesteśmy tego świadomi.

 

Celebrans zwracając się do chrzestnych, pyta ich: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

 

Celebrans: [N], wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Celebrans w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem czynią to rodzice i chrzestni.

 

Liturgia Słowa Bożego

Wszyscy udają się do miejsca przewidzianego na liturgię słowa, w drodze wykonuje się śpiew. Dzieci na czas liturgii słowa można

przenieść do oddzielnego pomieszczenia.


Czyta się wyjątki z Pisma Świętego, następnie celebrans głosi homilię, a po modlitwie powszechnej odmawia egzorcyzmy i wkłada rękę

na głowę każdego dziecka.

Czytania biblijne

Stary Testament: Wj 17,3-7; Ez 36,24-28; Ez 47,1-9.12

Listy Apostolskie: Rz 6,3-5; Rz 8,28-32; 1Kor 12,12-13; Ga 3,26-28; Ef 4,1-6; 1P 2,4-5.9-10

Ewangelia: Mt 22,35-40, Mt 28,18-20; Mk 1,9-11; Mk 10,13-16; Mk 12,28b-34; J 3,1-6; J 4,5-14; J 6,44-47; J 7,37b-39a; J 9,1-7; J 15,1-11; J 19,31-35

Homilia

Modlitwa powszechna

Modlitwa powszechna kończy się wezwaniem wstawiennictwa Świętych:

Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami
Święty Janie Chrzcicielu - módl się za nami
Święty Józefie - módl się za nami
Święci Piotrze i Pawle - módlcie się za nami

Tu można dodać świętych patronów dzieci

Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami

Modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki (B)

Celebrans: Panie, Boże wszechmogący, Ty posłałeś swojego jedynego Syna, aby człowieka poddanego niewoli grzechu obdarzyć wolnością Twoich dzieci, Ty wiesz, że to dziecko będzie narażone na pokusy tego świata i będzie musiało walczyć przeciwko zasadzkom szatana.
Pokornie Cię prosimy, uwolnij je od zmazy grzechu pierworodnego mocą Męki i Zmartwychwstania Twojego Syna, umocnij Jego łaską i strzeż nieustannie na drodze życia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Celebrans: Niech cię broni moc Chrystusa Zbawiciela,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Liturgia sakramentu

Poświęcenie wody albo modlitwa dziękczynna nad wodą (II)

Wszyscy udają się następnie do chrzcielnicy, o ile potrzeba. Tam celebrans odmawia modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną w

okresie wielkanocnym.

Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i z Ducha Świętego.

 

Celebrans: Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze wszechmogący. Ty stworzyłeś wodę, która oczyszcza i podtrzymuje życie.
Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Celebrans: Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, z Twojego boku wypłynęła woda i krew, aby z Twojej Śmierci i Zmartwychwstania narodził się Kościół.
Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Celebrans: Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, który namaściłeś Chrystusa, ochrzczonego w wodach Jordanu, abyśmy wszyscy w Tobie byli ochrzczeni.
Wszyscy: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

 

Celebrans: Przybądź nam z pomocą,Panie, Ojcze jedyny, i uświęć tę wodę, aby dzieci nią ochrzczone zostały obmyte z grzechu i narodziły się do nowego życia jako Twoje przybrane dzieci.
Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.

Celebrans: Uświęć tę wodę, aby wszyscy nią ochrzczeni uczestniczyli w tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa i stali się przez to podobni do Twojego Syna.
Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.

Celebrans dotyka wody prawa ręką i mówi:

Uświęć tę wodę, aby ci, których powołałeś, odrodzili się z Ducha Świętego i zostali włączeni do Twojego świętego ludu.
Wszyscy: Boże, uświęć tę wodę.

 

Jeśli jest do dyspozycji woda chrzcielna już poświęcona, celebrans pominąwszy wezwania od: Przybądź nam z pomocą, mówi:

Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze N., którego (Twojej służebnicy N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał(a) życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Wyrzeczenie się zła

Celebrans: Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

 

Celebrans: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

Celebrans: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła,
aby was grzech nie opanował?
Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

Celebrans: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

Wyznanie wiary

Celebrans przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary:

Celebrans: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

Celebrans: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

Celebrans: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

 

Celebrans: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

CHRZEST

Celebrans zaprasza pierwszą z rodzin, aby podeszła do chrzcielnicy i prosi o powtórzenie imienia dziecka. Następnie zapytuje rodziców

i chrzestnych:

Celebrans: Czy chcecie, aby [N] otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i Chrzestni: Chcemy.

 

Teraz celebrans chrzci dziecko, mówiąc:

[N], ja ciebie chrzczę w Imię Ojca

zanurza dziecko lub polewa je wodą po raz pierwszy,

i Syna,

zanurza lub polewa je wodą po raz drugi,

i Ducha Świętego.

zanurza lub polewa je wodą po raz trzeci.

 

Po chrzcie dziecka uczestnicy wypowiadają lub śpiewają aklamację:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Obrzędy wyjaśniające

Namaszczenie Krzyżmem świętym

Celebrans: Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego, wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

Włożenie białej szaty

Celebrans: [N] stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

Wręczenie zapalonej świecy

Przed wręczeniem zapalonej świecy, celebrans bierze paschał i mówi:

Przyjmijcie światło Chrystusa.

Następnie przedstawiciel każdej rodziny (np. ojciec lub chrzestny), zapala świecę swego dziecka od paschału. Potem celebrans mówi:

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Zakończenie obrzędu

Procesja do ołtarza

Obrzęd zakończenia odbywa się przed głównym ołtarzem. W drodze od chrzcielnicy śpiewa się pieśń.

Modlitwa Pańska Ojcze nasz

Błogosławieństwo (C)

Bóg, dawca życia i miłości, który serce każdej matki skłania ku jej dziecku, niechaj wejrzy i błogosławi matce tego ochrzczonego dziecka. I jak Mu dziękuje za otrzymane potomstwo, tak niechaj raduje się z miłości swojego dziecka, z jego rozwoju i świętego życia.
Wszyscy: Amen.

Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wzorem ojca, niechaj towarzyszy swoją łaską także ojcu tego dziecka, aby przykładem postępowania doprowadził je do dojrzałego życia chrześcijańskiego.
Wszyscy: Amen.

Bóg, który miłuje wszystkich ludzi, niechaj wejrzy łaskawie na wszystkich tutaj zgromadzonych krewnych i przyjaciół, niechaj ich strzeże od złego i darzy obficie pokojem.
Wszyscy: Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, ? i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.