SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9) 

 A) Informacja dla Parafian

 Narzeczeni - z których przynajmniej jedno rzeczywiście i aktualnie mieszka na terenie naszej parafii - na trzy miesiące przed zawarciem  małżeństwa przedstawiają osobiście w kancelarii następujące dokumenty:

 1.  Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 3 miesiące) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 2.  Dowody osobiste
 3.  Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
 4.  Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 5.  Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego:
   1.  W przypadku ślubu konkordatowego jest to zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach
   2.  Jeżeli ma to być tylko ślub kościelny - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego (oryginał Odpisu Aktu Małżeństwa) z odpowiedniego USC.
 6.  W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.
 7. Spisanie protokołu przedślubnegonależy umówić się (np. telefonicznie) na konkretny termin poza godzinami kancelarii.

 B) Narzeczeni spoza parafii

 Zgłaszają się najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać  dokument (licencję), upoważniającą naszą parafię do pobłogosławienia ich małżeństwa

____________________________________________________________________________________________________________________

W dniu zgłoszenia ślubu w kancelarii, narzeczeni podpisują oświadczenie o uzyskaniu informacji o wymaganych dokumentach i terminach dokonywanych formalności urzędowych w parafii:

1. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego z USC

2. Metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu narzeczonych

3. Konferencje dla narzeczonych

4. Dzień skupienia dla narzeczonych

5. Spotkanie z doradcą życia rodzinnego

6. Dane świadków ślubu (miesiąc przed datą ślubu)

7. Zapowiedzi przedślubne

8. Spisanie protokołu przedślubnego (trzy miesiące przed datą ślubu, należy umówić się poza godzinami pracy kancelarii)

9. Termin podpisania dokumentów: zaświadczenie do ślubu konkordatowego z USC, adnotacje w Księdze Ślubów

(podpisanie dokumentów z udziałem narzeczonych i świadków odbywa się w czwartek lub w piątek przed ślubem w godzinach pracy kancelarii)

10. Ustalenia związane z dekoracją, kwiatami i przygotowaniem kościoła na uroczystość ślubu (miesiąc przed datą ślubu)

11. Ustalenie z organistą repertuaru pieśni na ślub (miesiąc przed datą ślubu)

___________________________________________________________________________________________________________________

PARAFIA NIE ORGANIZUJE ŚLUBÓW W NIEDZIELE I ŚWIĘTA KOŚCIELNE

____________________________________________________________________________________________________________________

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

IV niedziela miesiąca godz. 15.00.
Parafia św. Jana Pawła II ul. Fulmana 9, 20-492 Lublin
Strona: www.jp2.lublin.pl
e-mail: prafia@jp2.lublin.pl

tel. 603-198-214

 __________________________________________________________________________________________________________________

Co rozumiemy przez małżeństwo?
Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Jakimi słowami św. Paweł podkreślił wielkość sakramentu małżeństwa?
Święty Paweł Apostoł napisał: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię" w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła" (Ef 5, 25.32).

Jaką łaskę daje sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność ich na drodze do życia wiecznego.

Dlaczego zawieranie małżeństw jest aktem publicznym?
Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Jakie cechy istotne posiada małżeństwo?
Do cech istotnych małżeństwa należy:

 • jedność,
 • nierozerwalność,
 • otwartość na przyjęcie dzieci.

Co to jest unieważnienie małżeństwa?
Unieważnienie małżeństwa to oficjalne orzeczenie Kościoła, że dane małżeństwo w istocie i według prawa nigdy nie zaistniało. Sprawy o unieważnienie małżeństw rozpatrują specjalne trybunały małżeńskie, które działają na mocy władzy i pod przewodnictwem biskupów. Po wnikliwym zbadaniu każdego aspektu sprawy trybunał podejmuje decyzję zgodną z prawodawstwem Kościoła.

Jaka jest sytuacja małżonków rozwiedzionych?
Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze.

Co to jest "małżeństwo mieszane"?
Katolicy często używają tego określenia mówiąc o małżeństwach, w których jedno z małżonków jest katolikiem, a drugie chrześcijaninem innego wyznania. Nie jest to określenie najszczęśliwsze, gdyż nie bierze pod uwagę zasadniczej różnicy między małżeństwami katolików z ochrzczonymi innego wyznania, a małżeństwami zawieranymi przez katolików z osobami nieochrzczonymi. Niektórzy wolą mówić o małżeństwach między katolikami, a praktykującymi chrześcijanami innego wyznania albo o małżeństwach między członkami różnych Kościołów chrześcijańskich.

Czy na katoliku wstępującym w "mieszany związek" ciążą jeszcze jakieś wymagania?
Katolik zawierający mieszane małżeństwo zobowiązany jest nie tylko do zachowania stałości w wierze, ale powinien także dołożyć wszelkich starań, aby ochrzcić i wychować dzieci w Kościele katolickim. Osoba przygotowująca się do małżeństwa musi złożyć w tej sprawie pisemną lub ustną obietnicę (zależnie od ustaleń miejscowej hierarchii) , zanim otrzyma od biskupa pozwolenie na zawarcie sakramentu. Kościół podkreśla oczywiście, że z równym szacunkiem odnosi się do praw rodzicielskich obu stron, jednak katolik musi zachować w swoim sumieniu poważanie dla nauki Kościoła. Bardzo ważne wydaje się zatem, aby osoby planujące małżeństwo ustaliły przed ślubem, gdzie ochrzczą i jak wychowają przyszłe potomstwo. Małżonek innego wyznania nie musi jednak składać w tej sprawie żadnych zobowiązań ani formalnie, ani nieformalnie. Mimo to właściwe i mądre wydaje się uczciwe poinformowanie go o tym, jakie obowiązki sumienia ciążą na jego katolickim towarzyszu życia ze względu na Boskie prawo.

Dlaczego dom rodzinny nazywamy "Kościołem"?
Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Skąd wywodzi się instytucja małżeństwa i dlaczego stosuje się podział na małżeństwa kościelne i cywilne?
Na Soborze Trydenckim w 1563 roku przyjęto dekret, który zawierał wymóg sformalizowanego aktu zawarcia małżeństwa dokonywanego przed osobą reprezentującą właściwą władzę i w obecności świadków. Od tego czasu na kontynencie europejskim wymóg ten jest powszechnie uważany za nieodłączny element prawa kanonicznego i świeckiego. Instytucjonalizacja małżeństwa, czyli aktu zawarcia i powstałego węzła, powodowana jest doniosłością tego związku dla małżonków, ich wspólnych dzieci, a także społeczeństwa, państwa i Kościoła, jeśli należy do niego przynajmniej jeden z małżonków.

Małżeństwo jest uznawane przez prawo za fundamentalną podstawę rodziny, która jest najmniejszą jednostką organizacyjną społeczeństwa. Współczesne regulacje, zgodnie z którymi zawarcie małżeństwa powinno być związane ze współdziałaniem państwowego lub kościelnego organu, opierają się na założeniu, że tylko w taki sposób mogą być osiągnięte: uzewnętrznienie powagi małżeństwa i jawność więzi osobistych w takim zakresie, w jakim mają one istotne znaczenie społeczne i prawne. Istnienie małżeństwa ma znaczenie zarówno dla państwa, jak i Kościoła, stąd uregulowania prawne funkcjonują w obu tych społecznościach.

Kościół katolicki z uwagi na sakramentalny charakter małżeństwa ochrzczonych, jego jedność i nierozerwalność, nie może zrezygnować z własnej jurysdykcji nad małżeństwem swoich wiernych, usankcjonowanej w prawie kanonicznym.

Państwo natomiast, traktując małżeństwo jako umowę rozwiązywalną i irrelewantną sakramentalnie, nie chce ze względów społecznych zrezygnować z instytucji rozwodu, uznanego we własnym prawie rodzinnym, także w odniesieniu dla tych obywateli, którzy należą do Kościoła katolickiego.

W związku z tym zasadniczo związek małżeński zawarty wobec prawa świeckiego nie jest zdarzeniem prawnym wobec prawa kanonicznego, jak również związek kanoniczny nie stanowi takiego zdarzenia w obszarze prawa świeckiego. Niemniej jednak wspólne dla obu porządków prawnych jest to, iż zarówno małżeństwo kanoniczne, jak i cywilne powstaje w wyniku złożenia przez nupturientów stosownego oświadczenia. W prawie kanonicznym zakłada się istnienie tzw. zgody małżeńskiej, czyli aktu woli, który został uzewnętrzniony tym oświadczeniem.

Te dwie przesłanki, związane z odmiennymi koncepcjami instytucji małżeństwa funkcjonującymi w prawie państwowym i kościelnym, stały się punktem wyjścia uregulowań konkordatowych w odniesieniu do małżeństwa.

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Światy, Źródło życia i duchowego bogactwa, udziel nam swoich darów. Rozniecaj w naszych duszach i potęguj moc Bożego życia, jasność łaski uświęcającej, a mocą swych natchnień wyprowadzaj nas z nałogów i wad, błędnych kolein życia, wydobywaj z przyziemności i duchowych zaniedbań. Spraw łaskawie Duchu Miłości, abyśmy zawsze w naszym małżeństwie i rodzinie, którą mamy zamiar założyć, pamiętali, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca w niebie. Wzmacniaj, Duchu Święty, naszą wiarę, pomnażaj nadzieję, a nade wszystko rozpalaj w nas płomień miłości, aby ona - na wzór Chrystusa - miała w sobie nieprzebrane zasoby dobroci, uprzejmości, przebaczenia i męstwa. Obyśmy dzięki niej mogli niestrudzenie wypełniać wszystko, co się Tobie podoba, a służy jednostce, narodowi i Kościołowi. Amen

Modlitwa za Rodziców
Wszechmogący, wieczny Boże, - dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy, oni włożyli i wkładają wiele troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie. Spraw. Panie, abym umiał docenić ich starania i był zawsze wdzięczny. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im zdrowie i wszystkie łaski, które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia. Dla mnie zaś Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, bym ich kochał, szanował i zawsze im dopomagał. Boże Ojcze, wysłuchaj modlitwy swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom i całej naszej rodzinie, aby stanowiła jedno serce i jedna duszę w Chrystusie, Panu naszym. Amen

Modlitwa Narzeczonej 
Panie Jezu! Postawiłeś na drodze mego życia N., któremu zawierzyłam, i z którym chcę na zawsze związać mój los. Czuwaj nad nim i broń go od niebezpieczeństw. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym. Daj mu mężne serce, by nie obawiał się trudności lecz pokonywał je dzięki Twojej łasce. Spraw, by całkowicie wyzbył się egoizmu, a znajdował szczęście w obdarowywaniu. Uformuj w nim postawę troskliwego ojca i uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech z miłością przyjmie każde poczęte dziecko i opiekuje się z troską naszym przyszłym domem. Niech będzie wiernym naśladowcą Twego opiekuna, Świętego Józefa. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkowywać własne ciało w służbie prawdziwej i odpowiedzialnej miłości. Spraw, bym mogła całkowicie powierzyć się mu w miłości i być jego szczęściem. Niech będzie mi wierny i niech zachowuje Twoje przykazania. Proszą Cię o to, Panie Jezu! Amen

Modlitwa Narzeczonego
Panie Jezu! Proszę Cię w intencji N., którą; wybrałem na towarzyszkę mego życia. Spraw, by była ze mną szczęśliwa i nie dopuść, bym kiedykolwiek ją skrzywdził. Przygotuj ją do roli kochającej i wiernej żony oraz troskliwej i opiekuńczej matki. Niech wiernie naśladuje Twoją Niepokalaną Matkę, Maryję. Naucz mnie szanować ją i kochać miłością ofiarną, jaką Ty nas ukochałeś i oddałeś swoje życie za nas. Niech z dobrocią niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Odkryj przed nią cud macierzyństwa, byśmy rodząc i wychowując nasze dzieci, z radością budowali szczęśliwy dom. Uczyń mnie silnym i opiekuńczym, bym był oparciem dla niej w chwilach słabości. Zachowaj naszą miłość od zepsucia i doprowadź ją do pełnego rozwoju. Proszę Cię, Panie Jezu! Amen

Modlitwa o wspólne życie
Boże w Trójcy świętej jedynej, który jesteś samą miłością, życiem i radością, Tyś stworzył życiodajny związek małżeński i nas do niego powołujesz. Z największą radością dziękujemy Twojej Opatrzności, żeśmy się na naszej drodze życiowej spotkali i pokochali. Prowadź nas dalej swoją łaską, byśmy przez sakrament małżeństwa utworzyli w Tobie doskonałą i świętą wspólnotę. W Twoje Ojcowskie ręce oddajemy nasze serca tak skłonne do błądzenia. Spraw, byśmy się kochali jako dzieci Twoje miłością dobrą i ofiarną, prawdziwą i czystą i zasłużyli na Twoje błogosławieństwo. Strzeż nas od grzechu, byśmy naszej miłości nie nadużyli i nie splamili niczym takim co by się Tobie podobać nie mogło. Niech ani na chwilę nie opuszcza nas pamięć o Twej świętej obecności i o tym, że dusze nasze powinny być Twoim mieszkaniem. Tobie o Boże wszechwiedzący, Miłości wieczna, powierzamy nasz los. Pragniemy żyć według Twej woli i wiernie wypełniać zadania do których nas powołujesz. Daj nam łaskę wzajemnego zrozumienia się, pokoju i zgody. Dopomóż w trudnościach, byśmy umieli sobie wzajemnie wybaczać. Udzielaj nam zdrowia i środków materialnych. Niech nasze życie małżeńskie będzie dla nas drogą którą dojdziemy do Ciebie. Maryjo, ukochana Matko nasza, któraś na godach w Kanie, okazała młodym oblubieńcom tak serdeczną troskę, życzliwość i dobroć, wstaw się za nami jak wtedy do Twojego Syna i wyjednaj nam Jego błogosławieństwo. Amen

Modlitwa o wspólne szczęście
Panie, któryś w nasze serca wlał pragnienie szczęścia! Przywiedź nas bezpiecznie do Twego ołtarza. Pomóż tak prowadzić nasze przyszłe życie rodzinne, żebyśmy trwali w przyjaźni z Tobą i wiernie wypełniali zadania, do których powołujesz. Niech nasza miłość nie ustanie. Spraw, byśmy o nią dbali. Niech porozumienie między nami stale się pogłębia. Daj, abyśmy w Tobie stanowili najprawdziwszą jedność. Prosimy Cię o zdrowie i siły do pełnienia Twojej woli. Czuwaj nad nami Twoją Opatrznością. Pomóż nam osiągnąć takie warunki materialne, abyśmy mogli sobie służyć bez przeszkód, w radości i pokoju. Chroń nas od niebezpieczeństw. Naucz nas żyć w zgodzie i przyjaźni z naszym otoczeniem, by zasłużyć sobie na ludzki szacunek. Nie dopuść Panie, aby powszednie troski i zmęczenie przesłoniły cel, dla którego żyjemy i splątały naszą drogę do Ciebie. Spraw, abyśmy u schyłku naszego wspólnego życia mogli ufnie powtórzyć za Twoim Apostołem: "Do końca potykałem się należycie, dobiegłem do mety, wiary dochowałem. Teraz czeka mnie jedynie wieniec sprawiedliwości, którego użyczy mi Pan, sędzia sprawiedliwy".

Modlitwa o błogosławieństwo w życiu małżeńskim
Racz, Panie przyjąć prośby nasze i opieką swoją otoczyć to coś ustanowił dla napełnienia serc naszych szczęściem i dla przekazywania życia następnym pokoleniom. Uczyń, żeby związek nasz małżeński za sprawą Twoją zawarty, przy Twojej pomocy z dnia na dzień stawał się mocniejszy. Boże i Ojcze nasz, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi, błogosław miłości naszej i małżeństwu naszemu, błogosław dzieciom, które nam w miłosierdziu Twoim dać raczysz. Prowadź nas, Panie drogą spełnieni woli Twojej i przykazań Twoich, drogą cnoty i obowiązku. Obroń nas od wszelkich złych przygód i nie poddawaj nas w moc grzechu i człowieka złego. Ożywiaj w nas wiarę, nadzieję i miłość. Daj abyśmy zawsze żyli w prawdzie i we wzajemnym do siebie zaufaniu, abyśmy cierpliwie znosili swoje wady i braki, abyśmy byli sobie pomocą we wszystkim, a zwłaszcza w doskonaleniu swego charakteru i w dążeniu do Ciebie. Łaską swoją pociągnij nas tak mocno ku Tobie, abyśmy oboje zasłużyli na wieczne złączenie się z Tobą w Królestwie chwały Twojej w niebie. Doprowadź też do nieba wszystkie dzieci nasze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen